BH Đâm va Liberty MyCar bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
BH Đâm va Liberty MyCar
08.01.2017 10:57 - đã xem : 0
Có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, Bảo hiểm Đâm va Liberty MyCar sẽ được nhập chung vào Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare với phạm vi bảo hiểm toàn diện hơn, nhiều quyền lợi hơn bảo vệ toàn diện cho xe của bạn.

Bao gồm bảo hiểm thủy kích
    Lựa chọn khấu hao khi thay thế phụ tùng
    Chia sẻ tổn thất cùng Liberty với mức miễn thường thấp
    Tiết kiệm phí bảo hiểm với lựa chọn Sửa chữa ở garage ô tô đạt chuẩn do Bảo hiểm Liberty chỉ định
    Bồi thường xe mới 100% nếu xe bị tổn thất toàn bộ trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua mới
    Và nhiều quyền lợi khác

Hỗ trợ 24/7 với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 090 888 66 44