CURRENT ASSUMPTIONS bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
thuật ngữ CURRENT ASSUMPTIONS

CURRENT ASSUMPTIONS

15.06.2016 23:01

Các giả định hiện tạiCơ sở để tính toán phí bảo hiểm nhân thọ và các quyền lợi bảo hiểm bằng cách sử dụng lãi suất và tỷ lệ tử vong hiện tại, không sử dụng các tỷ lệ trong quá khứ. Các giả định hiện tại cực kỳ quan trọng đối với các sản phẩm nhạy cảm với lãi suất như là Bảo hiểm nhân thọ đa năng. Khi lãi suất cao, các dự kiến về quyền lợi bảo hiểm (như là giá trị giải ước) cũng cao. Khi lãi suất thấp, những dự kiến đó không hấp dẫn. Luận thuyết của các sản phẩm nhân thọ dựa trên giả định hiện tại là các khoản thu nhập của ngươì có đơn bảo hiểm phải phản ánh thực trạng của thị trường hiện tại.