Customary Deduction bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
thuật ngữ Customary Deduction

Customary Deduction

15.06.2016 23:01

Mức khấu trừ theo tập quán.Theo Quy tắc thực hành của hiệp hội các nhà tính toán phân bổ tổn thất, Người bảo hiểm có quyền áp dụng mức khấu trừ theo tập quán đối với các khiếu nại về thân tàu trong trường hợp dùng vật liệu mới thay thế vật liệu cũ khi sửa chữa thân tàu hay máy móc. Trong thực tế, Người bảo hiểm từ bỏ quyền này và không áp dụng mức khấu trừ đó.