CUT-THROUGH ENDORSEMENT (ASSUMPTION OF R bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
thuật ngữ CUT-THROUGH ENDORSEMENT (ASSUMPTION OF R

CUT-THROUGH ENDORSEMENT (ASSUMPTION OF R

15.06.2016 23:01

Điều khoản bồi thường trực tiếp (Điều khoản chấp nhận rủi ro)Điều khoản theo đó công ty nhận tái bảo hiểm chấp nhận trả tiền bồi thường trực tiếp cho Người được bảo hiểm, mặc dù người này không có quan hệ theo hợp đồng với công ty nhận tái bảo hiểm.