Cutting Away Wreck bảo hiểm Ô Tô -Liberty Việt Nam - bảo hiểm Liberty - Bảo hiểm khoa nam sai gon
Loading...
thuật ngữ Cutting Away Wreck

Cutting Away Wreck

15.06.2016 23:01

Xác tàu bị cắt bỏ.Thuật ngữ này liên quan đến tổn thất chung. Các phần của tàu bị cắt bỏ và hy sinh nói ở mục này không phải là tổn thất chung, vì xác tàu đã được coi là không thể phục hồi lại được, nên không có hy sinh tổn thất chung.